2){ $taal = ""; } if ($taal == ""){ $taal = "NL"; } if ($_GET['taal'] <> ""){ $taal = $_GET['taal']; } $_SESSION['taal'] = $taal; $smartytaal = $taal; $taalwhere = " WHERE `landcode` = '".$taal."'"; $taal = " AND `landcode` = '".$taal."'"; $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = "/templates/"; $smarty->assign("taal", $smartytaal); $template = "index.tpl"; $id = $_GET['id']; //Als de bezoeker gebruik maakt van IE6, dan waarschuwen dattie moet upgraden require_once("includes/browser.php"); $br = new Browser; mysql_query("DELETE FROM `oudebrowser` WHERE `datumtijd` < '".strtotime("now -1 day")."'"); if (($br->Name == "MSIE") and ($br->Version == "6.0")){ $algemeld = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `oudebrowser` WHERE `sessie` = '".session_id()."'")); if ($algemeld[sessie] == ""){ $smarty->assign("ie6melding", true); mysql_query("INSERT INTO `oudebrowser` (`sessie`, `datumtijd`) VALUES ('".session_id()."', '".strtotime("now")."');"); } } // if ($smartytaal == "NL"){ // $smartytaal = ""; // }else{ // $smartytaal = "/".$smartytaal; // } //Het menu opbouwen $query = "SELECT * FROM `menu` WHERE `in_menu` = '1'".$taal." ORDER BY `volgorde`"; $select = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($select) >= 1){ $teller = 1; while ($row = mysql_fetch_array($select)){ if (($id == $row[id]) or ($id == "" and $teller == 1)){ $actief = true; }else{ $actief = false; } $menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/".$row[id]."/".maaklink($row[omschrijving]).".html/".$smartytaal] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving], "actief" => $actief); // $menu["http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/~sense/index.php?id=".$row[id]."&pagina=".maaklink($row[omschrijving])] = array("tekst" => $row[tekst], "omschrijving" => $row[omschrijving], "actief" => $actief); $teller++; } } //echo "
"; print_r($menu); echo "
"; $smarty->assign("menu", $menu); //Tonen laatste nieuws rechterschermpje $query = "SELECT * FROM `laatste_nieuws` ORDER BY `id` DESC"; $select = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($select) >= 1){ $row = mysql_fetch_array($select); $laatste_nieuws_header = $row[titel]; $tekstlinks = substr($row[omschrijving],0,250); $tekstrechts = substr($row[omschrijving],250); $posspatie = strpos ($tekstrechts, " "); if (!$posspatie === false) { $tekstrechts = substr($tekstrechts,0, $posspatie); }else{ $tekstrechts = ""; } //Text to be displayed $laatste_nieuws_tekst = $tekstlinks . $tekstrechts . ".....(lees verder)"; //$laatste_nieuws_tekst = str_replace(chr(10), '
', $laatste_nieuws_tekst); $laatste_nieuws_datum = $row[datum]; }else{ $laatste_nieuws_tekst = "Er is geen laatste nieuws"; } include("includes/OmzettenDatum.php"); $smarty->assign("laatste_nieuws_header", $laatste_nieuws_header); $smarty->assign("laatste_nieuws_tekst", $laatste_nieuws_tekst); $smarty->assign("laatste_nieuws_datum", $laatste_nieuws_datum); $laatstenieuws = $_GET['laatstenieuws']; $urliframe = $_GET['url']; $iframe = $_GET['iframe']; //Submitknop voor het mailen n.a.v. het mailformulier if(isset($_POST['mailsubmit'])){ //pagina gegevens opzoeken $idarray = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `pagina` = 'mailform_".$smartytaal.".php'")); $pagina = maaklink($idarray[omschrijving]); if ($id == ""){ $id = $idarray[id]; } $stuurmail = true; include("includes/mailform_".$smartytaal.".php"); } if(isset($_POST['nieuwsbriefsubmit'])){ //pagina gegevens opzoeken $id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `pagina` = 'nieuwsbrief_".$smartytaal.".php'".$taal)); $pagina = maaklink($id[omschrijving]); $id = $id[id]; $stuurmail = true; include("includes/nieuwsbrief_$smartytaal.php"); } //Welke pagina werd opgeroepen? if ($laatstenieuws <> "J" and ($iframe <> "J")){ // een normale reguliere pagina if ($id == ""){ $id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` ".$taalwhere." ORDER BY `volgorde` ASC")); $pagina = maaklink($id[omschrijving]); $id = $id[id]; $smarty->assign("toonlaatstenieuws", true); }elseif(is_numeric($id)){ $pagina = $_GET['pagina']; //Kijken of dit de homepagina is, zo ja, dan moet laatste nieuws getoond. $tmp = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `id` FROM `menu` ".$taalwhere." ORDER BY `volgorde` ASC")); if ($tmp['id'] == $id){ $smarty->assign("toonlaatstenieuws", true); } //$id = $_GET['id']; }else{ die($id."|Hack attempt!"); } $page = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `id` = '".$id."'")); $tekstboven = verwerktekst(stripslashes($page[tekstboven])); $tekstonder = verwerktekst(stripslashes($page[tekstonder])); $titelbalk = $page[omschrijving]; $koptekst = $page[tekst]; $datumlaatstbijgewerkt = date("d-m-Y", $page[laatstgewijzigd]); }else{ if ($laatstenieuws == "J"){ // Laatste nieuws // hier laatste nieuws tonen $query = "SELECT * FROM `laatste_nieuws` ORDER BY `id` ASC"; $select = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($select) >= 1){ $eerste = true; $koptekst = "Laatste nieuws"; while ($row = mysql_fetch_array($select)){ //if ($eerste == false){ //$tekstboven = $tekstboven . "

"; //$tekstboven = $tekstboven . "Ons vorige laatste nieuws:

"; //} //$tekstboven = $tekstboven . "(" . $row[datum] . ")
"; include("includes/OmzettenDatum.php"); //$tekstboven = $tekstboven . "" . $row[titel] . "(" . $row[datum] . "):

"; $tekstboven = $tekstboven . "

" . $row[titel] . "

"; $tekstboven = $tekstboven . $row[omschrijving] ; $eerste = false; } //$tekstboven = str_replace(chr(10), '
', $tekstboven); } } } // Teksten bepaald, evt. modules aanroepen en teksten plaatsen // Hier controleren of de website in verschillende talen is. $teller = 1; $gevonden = true; While ($gevonden == true){ $query = "SELECT * FROM `algemeen` WHERE `id` = 'landcode$teller'"; $select = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($select) >= 1) { $landcode = mysql_fetch_array($select); $idland = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `id` = '$id'")); $idland = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `menu` WHERE `volgorde` = '" . $idland[volgorde] . "' AND `landcode` = '" . $landcode[waarde] . "'" )); $pagina = maaklink($idland[omschrijving]); $talencodes[$landcode[waarde]] = array("code" => $landcode[waarde], "omschrijving" => $landcode[omschrijving], "url" => "http://".str_replace("www.", $landcode[waarde].".", $_SERVER['SERVER_NAME'])."/".$idland[id]."/".$pagina.".html/".$landcode[waarde], "src" => "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'] ); }else{ $gevonden = false; } $teller = $teller + 1; } $smarty->assign("talen", $talencodes); // Einde talen //Kijken of er een module aangeroepen moet worden.. $temp = explode(".", $page[pagina]); if (($temp[1] == "php") and ($temp[0] <> "index") and (!isset($_POST['mailsubmit']))){ //Er moet dus een module aangeroepen worden.. if (file_exists("includes/".$temp[0].".php")) { include("includes/".$temp[0].".php"); } }//else{ $smarty->assign("titel", $titelbalk); // } if (strtolower($page[tekst]) == 'contact'){ $smarty->assign("iframe", true); } //Uiteindelijk de teksten toewijzen $smarty->assign("koptekst", $koptekst); $smarty->assign("tekstboven", $tekstboven); $smarty->assign("tekstmodule", $tekstmodule); $smarty->assign("tekstonder", $tekstonder); $smarty->assign("datumlaatstbijgewerkt", $datumlaatstbijgewerkt); $smarty->display($template); include("counter.php"); ?>